سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفر پور – مجتمع فولاد مبارکه
مریم السادات بزرگ تبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالح – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با بکارگیری فرآیند های پلاسمایی امکان عملیات سطحی برای گستره وسیعی از فولادها فراهم شده است. کربوراسیون، فرآیند متداول برای بهبود خواص سطحی فولادهای سمانتاسیون می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد سمانتاسیون CE2 تحت فرایند نیترو کربوره پلاسمایی و مقایسه آن با فرایند متداول کربوراسیون می باشد. عملیات نیتروکربوره پلاسمایی در دمای ۵۷ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت تحت اتمسفری حاوی ۱۰ درصد هیدروژن و ۸۵ درصد نیتروژن و ۵ درصد دی اکسید کربن و عملیات کربوراسیون به روش گازی، تحت یک سیکل صنعتی متداول انجام گرفت. همچنین یک نمونه در حالت آنیل به عنوان شاهد لحاظ گردید. برای ارزیابی نمونه ها از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، منحنی شیب سختی زبری سطح و آزمایش سایش رفت و برگشتی استفاده گردید. بررسی ها نشان می دهد فولاد CE2 تحت فرایند نیترو کربوره پلاسمایی رفتار سایشی بهتری نسبت به فرایند متداول کربوراسیون گازی نشان می دهد بعلاوه نمونه نیترو کربوره پلاسمایی اثر تخریبی کمتری بر جفت سایشی متناظر خود داشته است. همچنین تغییرات زبری سطح آن نسبت به قبل از عملیات کمتر از نمونه کربوره بوده است.