سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان
امیر رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان
علی میرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

کنترل خوردگی آلیاژها ی کوپرو ن یکل توسـط ممانعـت کننـده هـا ی خـوردگ ی یکـ ی از مسـائل مهـم در سیستمهای خنک کننده م ی باشد . تأثیر ممانعت کننده هـا ی۲- مرکاپتوبنزوت یـ ازول، مول یبـدات، ن یتریـ ت و مخلوط آنها بر رفتـار خـوردگ ی آل یاژهـا ی کوپرون یکـل(۷۰Cu-30 Ni, 90Cu-10Ni)توسـط روشـها ی الکتروشیمیائی وتقل یل وزن ی بررس ی شد . نقش حضور یون کل ر ) – ) Cl نیز بررس ی گرد ید . با انجام آزما یشات مشخص گردید که مول یبدات یک اکس ید کننده ضع یف اسـت و ممانعـت کننـده مناسـب ی بـرا ی آلیاژهـا ی کوپرونیکل نمـ ی باشـد . بهتـر ین تـ أثیر ممانعـت کننـدگ ی بـا اسـتفاده از مخلـوط ۲-مرکاپتوبنزوت یـ ازول و مولیبدات بدست آمد . نتایج حاصـله جهـت بررسـ ی میـ زان ممانعـت کننـدگ ی بـا تـ أثیر ممانعـت کننـدگ ی کرومات و بنزوتیازول ) ) BTA مقاسیه شدند .