سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود امامی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا دمان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی مهتا – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . A در این تحقیق تاثیر عناصر جوانه زا بر ساختارآلیاژ آلومینیم منیزیم ۵۲۰بررسی های انجام شده در دو قالب فلزی و ماسه ای صورت گرفت . جهت مشاهده تاثیر سرعت سرد کردن نمونه هایریختگی، طراحی بگونه ای انجام گردید تا بتوان پارامتر س رعت سرد شدن را نیز بطور پیوسته مشاهده نمود . مواد جوانه زایکه هم بصورت مجزا و هم بصورت دوتایی Al-5Ti-1B و Al-7Zr ،Al-6Ti ،Al-4B مورد استفاده عبارت بودند ازبا یکدیگر مخلوط شده و مورد استفاده واقع شدند.Al-7Zr به میزان ٢% وزنی و Al-5Ti-1B نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که افزایش٤% وزنی بیشترین تأثیر را بر ساختار داشته و باعث ریز شدن شدید اندازه دانه ها می گردند .اگر چه کاهش اندازه / به میزان ٥دانه هماهنگ با کاهش قطر نمونه انجام می گیرد ولی اندازه نهایی دانه بیشتر تابع کمیت و نوع جو انه زا می باشد. همچنیندر شرایط بهینه از نظر ساختاری، استحکام کششی و درصد افزایش طول آلیاژ حدودا ٥٠ درصد افزایش نشان می دهد.