سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
عبدالحمید جعفری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پوشش آلیاژی Zn-Co بطور وسیعی در صنایع مختلف بعنوان یک جایگزین مناسب برای پوشش کادمیم مورد استفاده قرار گرفته است . این پوشش ها عمدتاً حاوی کمتر از %٢ کبالت می باشند که تحت شرایط آبکاری مشابه، مقاومت به خوردگی و خواص فیزیکی مناسب تری در مقایسه با Zn خالص از خود نشان می دهند . در این تحقیق اثر درصد کبالت پوشش Zn-Co در محدودة صفر تا %٢ بر روی مقاومت خوردگی فولاد فنر کربنی G3522 آبکاری شده در حمام کلریدی و کروماتة قوس قزح شده، بوسیلة آزمون پاشش نمک مورد بررسی قرار گرفته است . جهت تعیین درصد کبالت پوشش و اثر آن بر روی مورفولوژی پوشش حاصل از میکروسکوپ الکترونی استفاده شده است . مطالعات SEM و تصاویر EDAX از آنالیز Zn-Co حاضر نشان دهندة بهترین مقاومت خوردگی در آلیاژی شامل تقریباً %١ کبالت می باشد که حدود ١٩٢ ساعت در برابر ظهور شورة سفید و ٥٧٦ ساعت در برابر زنگ قرمز مقاومت نموده است . بررسی مورفولوژی پوشش نشان داده که با افزایش درصد کبالت بلورهای پوشش Zn-Co کوچکتر شده و پوششی با %١ کبالت ساختاری یکنواخت بصورت کره های درهم فرورفته دارد .