سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر مهدی اخگر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی زمانی فر – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش اثر اکستروژن گرم و پارامترهای آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت۶۰۶۱_۵%( SiC(P مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که آزمایشهای اکستروژن در دماهای ۲۰۰ ، ۲۶۰ و ۳۲۰ درجه سانتی گراد و سرعتهای مختلف انجام شده و سپس خواص مکانیکی محصول تولید شده توسط آزمونهای کشش و سختی سنجی بررسی گردید و همچنین ریز ساختار و مورفولوژی ذرات فاز دوم توسط مشاهدات میکروسکوپی ارزیابی شد. از طرف دیگر به کمک یک مدل ریاضی و نرم افزار ABAQUS توزیع دما، کرنش و سرعت کرنش حین فرآیند تعیین و اثر این فاکتورها بر خواص مکانیکی نیز مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که سرعت اکستروژن میتواند تاثیر بسزائی بر خواص مکانیکی ماده داشته باشد به نحوی که تنش تسلیم کامپوزیت اکسترود شده در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد با افزایش سرعت اکستروژن، کاهش محسوسی یافته است.