سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی درزی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،
فرهاد رجالی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب،
فاطمه سفیدکن – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

اثر کودهای زیستی بر عملکرد دانه و میزان ماده مؤثره گیاه داروئی رازیانه (FOENICULUM VULGARE MILL) به صورت آزمایش فاکتوریل سه عامله با استفاده از عوامل تلقیح مایکوریزای Glomus intraradices (تلقیح و عدم تلقیح )، کود فسفات زیستی ( ۰، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار) وورمی کمپوست (۰، ۵ و ۱۰ تن در هکتار) همراه با یک تیمار شاهد کود شیمیایی (K =90 و P =60 و N =90 کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با نوزده تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات هومند دماوند وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال ١٣٨٤ مورد مطالعه قرار گرفت . مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد انجام شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (۱۰۴۷kg/ha) ، میزان اسانس در دانه (۳/۹۵%) و عملکرد اسانس (۴۲/۱۷kg/ha) در تلقیح با مایکوریزا حاصل شد . کود فسفات زیستی دارای تاثیر معنی داری بر روی عملکرد دانه نبود ولی اثر معنی داری بر روی میزان اسانس در دانه و عملکرد اسانس داشت به طور ی که بیشترین میزان اسانس در دانه (۳/۹۴%) و عملکرد اسانس (۴۰/۷۷kg/ha) در سطح سوم آن بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (۱۲۵۳kg/ha) ، میزان اسانس در دانه (۴/۱۰%) و عملکرد اسانس (۵۱/۴۹kg/ha) در سطح سوم ورمی کمپوست حاصل گردید . در این تحقیق، تنها اثر متقابل سه فا کتور و آن هم بر روی میزان اسانس در دانهمعنیدار گردید به نحو ی که تیمار شامل تلقیح با مایکوریز ا، سطح سوم کود فسفات زیستی و سطح سوم ورمی کمپوست دارای بیشترین میزان اسانس (۴/۵۰%) بود. مقایسه شاهد با تیمار های کودهای زیستی ، نیز معنیدار گردید به طوری که از نظ ر عملکرد دانه ، تیمار کود زیستی حاوی تلقیح با مایکوریز ا، سطح دوم کود فسفات زیستی و سطح سوم ورمی کمپوست (۱۲۹۲kg/ha) برتری محسوسی نسبت به تیمار شاهد (۹۹۴/۵۰kg/ha) داشت. همچنین از نظر میزان اسانس در دانه و عملکرد اسانس، تیمار کود زیستی شامل تلقیح با مایکوریز ا، سطح سوم کود فسفات زیستی و سطح سوم ورمی کمپوست (۴/۵۰%، ۵۷/۶۳kg/ha) در مقایسه با شاهد (۳/۴۸%، ۳۴/۶۰kg/ha) برتر بود . طبق نتایج حاصله در بین سطوح مختلف تلقیح مایکوریزایی ، کود فسفات زیستی و ورمی کمپوست به کار رفته در این تحقیق ، تیمار شامل تلقیح با مایکوریز ا، کاربرد ٦٠ کیلوگرم کود فسفات زیستی و مصرف ١٠ تن ورمی کمپوست ، بهترین نتیجه را داشته است.