سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی خوش رفتار – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تعیین میزان آسیب لرزه ای وارد به ساختمان ها، نخستین گام در مقاوم سازی آنها و از ضروریات مدیریت صحیح بحران به حساب می آید. میزان آسیب پذیری سازه های بتنی، به علل متفاوتی نظیر خصوصیات زمین لرزه، خصوصیات زمین ساختی منطقه و کمیت و کیفیت ساختمان ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل، وضعیت ساختمان از نظر میزان افت می باشد. به منظور بررسی اثر پارامتر افت در میزان آسیب وارد به ساختمان های بتنی مسلح، از مطالعه چندین ساختمان، بر اساس رفتار دینامیکی غیر خطی آنها استفاده شده است. پدیده کاهش مقاومت، به عنوان پارامتر موثر بر میزان آسیب وارد به ساختمان ها انتخاب شده است. برای مطالعه رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای مذکور که با سیستم قاب خمشی طرح گردیده اند، از نرم افزار IDARC استفاده شده است. بر مبنای نتایج بدست آمده، سازه به ازای کاهش مقاومت بیش از ۴۰ درصد، متحمل خسارات سازه ای شدید می گردد.