سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشازی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد اردلان – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در مناطقی که خاک ها کمتر از ۲۰ کیلوگرم در هکتاردر سال از اتمسفر یا آب آ بیاری گوگرد دریافت می کنند گیاهان از خود علائم کمبود گوگرد نشان میدهند .در این مطالعه از کود گوگردی جیپسوم در مقادیر ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم جیپسوم در هکتار و همچنین بدون گوگرد بعنوان شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی در چهار تکرار در استان گلستان در سال زراعی ۱۳۷۸ در سطح مزرعه مقایسه شد .تمام تیمار ها بصورت مثبت در سطح یک در صد معنی دار شد ند. وعملکرد به حدود ۰/۴ تن در هکتار رسید.بهترین عملکرد زمانی رخ داد که نسبت نیتروژن به گوگرد در برگ در هنگام باز شدن پرچم ۱:۱۷ بود و یا اینکه غلظت گوگرد در دانه کمتر از ۰/۰۱ در صد بود. همچنین افزایش معنی دار غلظت گوگرد در برگ در زمان باز شدن پرچم و رسیدن دانه هنگام برداشت محصول با افز ایش مقدار کود افز ایش یافت. در عین حال اندازه گیری سولفات خاک بعد از برداشت محصول با افزایش مقدار کود نیز افز ایش یافت خصوصادر مزرعه دیم که این به این معناست که آبشو یی سولمفات در اراضی دیم کمتر است . نتایج بدست آمده نشاندهنده اینست که کمبود گوگرد در خاک ها ی استان گلستان و جود دارد و تجزیه برگ پرچم در هنگام پرچم زنی روش مناسبی برای تشخیس کمبود گوگرد در گیاه گندم می باشد.