سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ملک حسین شهریاری – گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی آب وخاک، پردیس کشاورزی کرج، دانش
داریوش مینایی تهرانی – آزمایشگاه تحقیقات زیستی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهی
غلامرضا فیروزآبادی – گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی آب وخاک، پردیس کشاورزی کرج، دانش
مهدیه عزیزی – آزمایشگاه تحقیقات زیستی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهی

چکیده:

آلودگی خاک به مواد شیمیایی همواره مورد توجه علم خاک شناسی بوده است. در این راستا آلودگی خاک به مواد نفتی در کشورهایی که تولید کننده نفت هستند از اهمیت بیشتری برخوداراست. آلوده شدن خاک به نفت خام ویا مشتقات آن میتواند سبب آسیب به محیط زیست شده، بطوریکه سبب از بین رفتن جمعیت میکروبی و گیاهی خاک شود. با این حال بعضی از میکروارگانیسمها قادرند از ترکیبات نفتی آلوده کننده خاک به عنوان غذا استفاده کرده و سبب کاهش آلودگی خاک شوند. بعضی باکتریها دارای قابلیت بالایی در کاهش یا حذف آلودگیهای نفتی خاک هستند به این خاطر از آنها در حذف زیستی نفت استفاده میشود. استفاده از گیاهان نیز در کاهش آلاینده های نفتی امروزه موردتوجه قرار گرفته که در اصطلاح به آن گیاه پالایی(Phytoremediation) گفته میشود. در میان گیاهان علفها و لگوم ها از اهمیتبیشتری برخوردارند. در پدیده گیاه پالایی همکاری بین ریشه گیاه و میکروارگانیسمهای خاک در جهت حذف آلودگی انجام میشود بطوریکه ترشحات ریشه گیاه محیط مناسب را جهت رشد و تکثیر میکروارگانیسمهای خاک فراهم آورده (محیط ریزوسفری) که میتواند به حذف الودگی نفتی توسط جمعیت میکروبی کمک نماید. همچنین ریشه گیاه میتواند مقداری از ترکیبات نفتی خاک را جذب کرده و در حذف آلودگی دخیل باشند. علفها به خاطر گستردگی ریشه خود در خاک، بین ریشه آنها و آلودگی بیشترین تماس ایجاد شده که در حذف آلودگی اهمیت زیادی
دارد. در این مطالعه تاثیر گیاه یونجه برحذف آلودگی نفت خام سبک در خاک مورد بررسی قرار گرفته است.