سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس بیابانی – عضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی گنبد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این آزمایش در مرحله اول باکتری های تولیدکننده پکتیناز (باکتری هایی پکتینولیتیک) که توانایی تولید شبه گره در ریشه های گندم را داشتند و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن از نمونه خاک های انتخابی جداسازی شدند. سپس از بین آنهاباکتری های با توانایی بالا از نظر تولید آنزیم پکتیناز و تثبیت نیتروژن انتخاب شدند. برای مطالعه تشکیل گره های غیرحقیقی (Para nodule) و تثبیت نیتروژن از روش تیمار گیاهچه های گندم با ۴-D و ۲ به عنوان عامل غیر زیستی تولیدکننده گره (Abiologic agent=Aa) و یا مایه زنی گیاهچه ها با باکتری پکتینولیتیک (Bacillus polymyxa Strain 43) به عنوان عامل زیستی (Biological agent=Ba) و هچنین مایه زنی آنها با باکتری های دی ازوتروف انتخابی، استفاده شد. آزمایش شامل ۹ تیمار بود : ۱) بدون مایه زنی (شاهد ) ۲) مایه زنی با Aa و ۳) مایه زنی با Ba و ۴) مایه زنی با (Arthrobacter sp + Xanthomonas. sp) و ۵) مایه زنی با Bacillus polymyxa Strain 42 و ۶) تیمار Aa+4 و ۷) تیمار Aa+5 و ۸) تیمار Ba+4 و ۹) تیمار Ba+5 تشکیل گره هایی با قطر تقریبی ۰/۵ تا ۱ میلی متر روی ریشه ها در روزهای چهارم و پنجم دوره رشد گیاه قابل مشاهده بود. از نظر تعداد گره های تشکیل شده و همچنین میزان تثبیت نیتروژن در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت های معنی داری مشاهده شد. بیشترین میزان تثبیت نیتروژن در گیاهچه های ۱۴ روزه با تیماری با مخلوط طبیعی Arthrobacter sp + Xanthomonas. sp به دست آمد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که باکتری ها داخل گره ها از فعالیت و قدرت تقسیم بالایی برخوردار بودند.