مقاله مطالعه تجربي اعمال متقابل بين بافت بلاستما با ماتريکس سه بعدي مشتق شده از بافت استخوان اسفنجي و غضروف مفصلي گاو در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي اعمال متقابل بين بافت بلاستما با ماتريکس سه بعدي مشتق شده از بافت استخوان اسفنجي و غضروف مفصلي گاو در شرايط in vitro
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريکس خارج سلولي
مقاله غضروف مفصلي
مقاله سديم دودسيل سولفات
مقاله قطبيت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي امين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم متين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي شهري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ماتريکس خارج سلولي علاوه بر نقش فيزيکي، مي تواند کنترل کننده رفتارهاي سلولي از قبيل تکثير، تمايز و مهاجرت سلولي نيز باشد. مطالعه رفتار سلولي در ماتريکس هاي سه بعدي مي تواند از نظر بعد، معماري و قطبيت سلولي ريز محيطي مشابه با شرايط in vivo فراهم کند. در اينجا از ماتريکس خارج سلولي مشتق شده از استخوان اسفنجي و غضروف مفصلي گاو به عنوان بستري سه بعدي براي مطالعه مهاجرت و قطبيت سلول هاي بافت بلاستمايي استفاده گرديد.
مواد و روش ها: براي حذف سلول ها از ماتريکس خارج سلولي، از روش فيزيکي و شيميايي سلول زدايي شامل فريز- ذوب سريع و شوينده يوني سديم دودسيل سولفات (SDS) استفاده گرديد. سپس ماتريکس هاي سه بعدي تهيه شده با حلقه بافت بلاستمايي حاصل از پانچ لاله گوش خرگوش نر نژاد نيوزلندي در شرايط in vitro، در روز هاي مختلف کشت داده شد.
نتايج: با استفاده از رنگ آميزي هاي بافتي، حذف سلول ها از بافت تائيد شد. آنچه که بعد از کشت بافت بلاستما در کنار ماتريکس خارج سلولي استخوان اسفنجي و غضروف مفصلي اتفاق افتاد، چسبندگي، قطبيت و مهاجرت سلول هاي بافت بلاستما در اين ماتريکس بود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد کشت بافت بلاستما که داراي سلول هاي پويايي است، در کنار داربست مشتق شده از ماتريکس خارج سلولي که ويژگي سه بعدي دارد، مي تواند مدل مناسبي جهت بررسي رفتارهايي همچون قطبيت و حرکت سلولي در شرايط in vitro فراهم نمايد.