مقاله مطالعه تجربي زمان تاخير اشتعال يک موتور ديزل با استفاده از مخلوط سوخت هاي بيوديزل و ديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي زمان تاخير اشتعال يک موتور ديزل با استفاده از مخلوط سوخت هاي بيوديزل و ديزل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوخت بيوديزل
مقاله موتور ديزل
مقاله تاخير اشتعال موتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نيچران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبختي سراي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، استفاده از بيوديزل حاصل از روغن پسماند خوراکي در يک موتور ديزل CFR ستان سنج و نيز يک موتور ديزل ليستر M 8.1 مطالعه شده و تاخير اشتعال مخلوط هاي مختلف سوخت ديزل شماره ۲ معمولي و بيوديزل بر مبناي حجمي (B00, B10, B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80, B90, B100) بررسي شده است. موتور ديزل تحت آزمايش با سرعت ثابت ۷۳۰ دور در دقيقه ولي در بارهاي مختلف ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد بار کامل به کار گرفته شد. در ابتدا، عدد ستان مخلوط هاي مختلف سوخت ديزل و بيوديزل در موتور ديزل CFR ستان سنج بر مبناي استاندارد ASTM-D 613 تعيين شد. با استفاده از عدد ستان مخلوط هاي سوخت و رابطه بين عدد ستان و تاخير اشتعال، تاخير اشتعال مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل محاسبه شد. نتايج آزمايش هاي تجربي نشان داد که با افزايش درصد بيوديزل در سوخت مخلوط بيوديزل و ديزل، عددستان سوخت افزايش يافت و تاخير اشتعال کاهش يافت. سپس مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل در موتور ديزل ليستر M8.1 تحت آزمون هاي کوتاه مدت و در چهار بار مختلف بر مبناي استاندارد ECE R-49 آزمايش شد. با استخراج منحني هاي فشار- زاويه اي ميل لنگ (P-q) و مشتق اول و دوم فشار، تاخير اشتعال مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل در چهار بار مختلف تعيين شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش درصد سوخت بيوديزل در مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل، تاخير اشتعال کاهش مي يابد. مقايسه نتايج دو روش تعيين مقادير تاخير اشتعال مخلوط هاي سوخت ديزل و بيوديزل بيانگر مطابقت آن هاست. روند کاهش دوره تاخير اشتعال در گستره کامل بار موتور تحت آزمايش، با افزايش درصد بيوديزل در مخلوط سوخت هاي بيوديزل و ديزل يک مزيت مهم محسوب شده و موجب کاهش کوبش ديزل، کاهش آلاينده هاي مهم به ويژه NOx، کاهش فرسايش قطعات موتور و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد موتور خواهد شد.