مقاله مطالعه تجربي سينتيك پليمريزاسيون پلي بوتادين داراي انتهاي هيدروكسيل (HTPB) با ايزوفرن دي ايزوسيانات (IPDI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي سينتيك پليمريزاسيون پلي بوتادين داراي انتهاي هيدروكسيل (HTPB) با ايزوفرن دي ايزوسيانات (IPDI)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي يورتان
مقاله سينتيک
مقاله HTPB
مقاله IPDI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامران پيرزمان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه سينتيكي واكنش پلي بوتادين داراي انتهاي هيدروكسيل(HTPB)  با ايزو فرن دي ايزو سيانات (IPDI) توسط تيتراسيون معكوس انجام شده است. در چهار دماي ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درجه سانتيگراد ميزان پيشرفت واكنش, ثابت سرعت واكنش و انرژي فعاليت بدست آمده است.
نشان داده شده است كه واكنش، داراي سرعت درجه دوم ظاهري از غلظت هاي HTPB و IPDI مي باشد. در نمودارهاي درجه دوم، يك عدم تداوم ظاهر شده است كه اين رفتار بدليل واکنش پذيري متفاوت گروه هاي ايزوسيانات در مولكول ايزوفرن دي ايزوسيانات مي باشد. مقادير انرژي فعاليت براي دو قسمت منحني ۳/۸ و ۱/۱۰ کيلو کالري بر مول بدست آمده است. در ادامه كار، اثرپارامترهاي نسبت پخت (نسبت اكي والان (NCO/OH و كاتاليست فريك استيل استونات Fe(AA)3 برروي پليمريزاسيون پلي بوتادين بررسي گرديده است نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در نمودارهاي درجه دوم اين واكنش، يك عدم تداوم يا به عبارتي شكستگي وجود دارد. مولكولIPDI  يك دي ايزوسيانات سيكلوآليفاتيك مي باشد كه شامل يك گروه ايزوسيانات از نوع اول (CH2-NCO) و يك گروه ايزوسيانات از نوع دوم (CH-NCO) مي باشد. فعاليتهاي متفاوت اين گروهها باعث بوجود آمدن عدم تداوم در نمودارهاي درجه دوم مي شود.
در ادامه مطالعات، اثر دما، نوع ايزوسيانات و كاتاليست بر سيستم واكنش مطالعه شده است. نهايتا مقايسه اي نيز بين سينتيك واكنش سه دي ايزوسيانات شامل تولوئن دي ايزوسيانات(TDI) , هگزامتيلن دي ايزوسيانات (HMDI) و ايزو فرن دي ايزوسيانات  (IPDI)انجام شده  است و مشاهده گرديد سهولت واكنش گري براي ايزوسيانات ها بترتيب بصورت آروماتيك، آليفاتيك و سيكلو آليفاتيك مي باشد كه با توجه به اين نتيجه گيري مي توان دي ايزوسيانات متناسب با واكنش مورد نظر را انتخاب نمود.