سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

زمین لرزه روز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ با بزرگی Mw6.5 باعث ویرانی بیش از ۸۰ درصد انواع ساختمانها و بناهای موجود در شهرستان بم و مناطق اطراف گردید. عملکرد نسبتا مناسب ساختمانهای بتنی مسلح در مقایسه بادیگر ساختمانهای آسیب دیده در این زلزله یک نکته حائز اهمیت می باشد. برای ارزیابی لرزه ای اینگونه ساختمانها، دو ساختمان بتنی مسلح نمونه مورد ارزیابی میدانی و مدلسازی تحلیلی غیر خطی قرار گرفته اند. مشخصات هندسی و مکانیکی این ساختمانها بر اساس برداشتهای محلی بلافاصله بعد از وقوع زلزله تعیین شده است. برای ارزیابی کمی از روشهای ارزیابی تحلیلی سریع و جامع استفاده شده است. روش ارزیابی سریع به دو پارامتر مقاومت شکل پذیری سازه در برابر زلزله های قوی و شدید وابسته است. دراین روش، ساختمان چند طبقه به یک سیستم تکدرجه آزاد غیر خطی معادل تبدیل می شود. روش ارزیابی جامع بر اساس مدلسازی غیر خطی اعضای سازه ای و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی استوار است. نتایج بدست آمده نشانمی دهد که روشهای ارزیابی سریع و جامع برای ساختمانهای مورد مطالعه سازگاری نسبتاخوبی دارند. همچنین ، نتایج تحلیلی توافق خوبی را با نتایج تجربی نشان میدهند. نتایج محاسبه ضریب خسارت کمی حاصل از تحلیلهای غیر خطی نشان می دهد که آسیب پذیری ساختمانهای مورد مطالعه در محدوده قابل تعمیر قرار دارند.