سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد، – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مهروز نصیری، – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
مصطفی ترکاشوند – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،

چکیده:

کیفیت فضائی مطلوب پرتو برای تقویت کننده های اپتیکی پرتوان با آینه مزدوج فازی مستلزم حفظ ویژگیهای فازی در مولفه پراکنده شده استوکس می باشد. در تحقیق حاضر کیفیت باریکه خروجی از تقویت کننده دو عبوری Nd:YAG به طریق تجربی برای آینه مزدوج فازی مرکب بصورت مولد-تقویت کننده متشکل از دو سلول بریلوئن حاوی استن، برای تپ ورودی لیزر با چند بسامد طولی نوسانگر لیزرNd:YAG مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه کیفیت پرتو خروجی بدست آمده برای آینه مرکب با دو سلول بریلوئن با آینه ساده تک سلولی، برتری آرایش مرکب را به وضوح نشان می دهد