سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رعنا عسگری ثابت – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، گروه فوتونیک آلی، دانشگاه تبریز
حبیب خوش سیما –
حبیب تجلی –

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات دینامیکی توری ضریب شکست نورالقایی در نمونه بلورمایع آلائیده با رنگینه آزو مورد بررسی قرار گرفته است. دو رنگ نمایی بالایی برای رنگینه در محیط بلورمایع اندازه گیری شد که نشان دهنده نظم یافتگی جهتی بالا در مولکولهای میهمان (رنگینه) در پیروی از نظم جهتی میزبان (بلورمایع) است. با ایجاد توری شدت حاصل از تداخل دو پرتو نویسنده حاصل از هماهنگ دوم لیزر نئودمیوم یاگ، و با قطع و وصل یک پرتوی و دو پرتویپرتوهای نویسنده توری، تاثیر آرایش اولیه سطح سلول بر پاسخ دینامیکی توری، بواسطه پراش پرتو کاوش، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثر ضخامت سلول بر زمان پاسخ دهی بازجهت گیری بردار راهنمای نمونه ها مطالعه شد. نتایج حاصل از اندازه گیری کارایی پراش برای تعیین تغییر غیرخطی ضریب شکست و همچنین محاسبه ضریب شکست غیرخطی نمونه بکار رفت.