سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرش کامران پیرزمان – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمد کاظمینی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

مطالعه سینتیکی واکنش بین پلی بوتادین دارای انتهای هیدروکسیل (HTPB)وایزو فرن دی ایزو سـیانات IPDI توسط تیتراسیون معکوس انجام شده است . در چهار دمای مختلف میزان پیـشرفت واکـنش , ثابـت سـرعت واکـنش و پارامترهای فعالیت بدست آمده اس ت . نشان داده شده است کـه واکـنش , دارای درجـه دوم ظـاهری از غلظـت هـای می باشد . در نمودارهای درجه دوم , یک عدم تداوم ظاهر شـده اسـت کـه ایـن رفتـار بـدلیل میـل واکنشی متفاوت گروههای ایزوسیانات در مولکول ایزوفرن دی ایزوسیانات می باشد . مقادیر انـرژی فعالیـت بـرای دو در ادامــه کــار , اثرپــارامتر نــسبت پخــت ( نــسبت اکــی والان ) NCO/OH و کاتالیــست فریــک اســتیل اســتونات .Fe(AA)3 برروی پلیمریزاسیون پلی بوتادین بررسی شده استمقایسه ای نیز بین سینتیک واکنش سه دی ایزوسیانات تولوئن دی ایزوسیانات ) , ) TDI هگزامتیلن دی ایزوسیانات(HMDI )و ایزو فرن دی ایزوسیانات IPDIانجام شده است