سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
علیرضا نصیری خلیلی – عضد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

چکیده:
دین واقعیتی اجتماعی است وقتی شخصی به دین عمل می کند در واقع حس همبستگی و خوداتکایی به گروه و خلاصه حس بددن در جامعه را نشان می دهد تجلی ارزشها و نشانه های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش های آشکار و پنهان او می توان جست و شناسایی کرد این بررسی معیارهای ذهنی دینداری ۰۷۷ نفر از دانشجویان را مورد هدف قرار می دهد در این بررسی با عنایت به آ ثار پژوهشی انجام شده در کشور از روش پیمایش Survey و نمونه گیری خوشه ای طبقه ای با استفاده از پرسشنامه حضوری بهره جسته ایم که میزان روایی پرسشنامه محاسبه ۸۸ % و تمامی آزمودن های تحقیق در سطح ۹۹ % قابلیت اطمینان مدرد سنجش واقع شده اند نتایج نشان داد که : % میزان تعیین معیار دینداری از شاخص آگاهی و دانش دینی ۲۲ % باورها ی دینی ۲۱ % مناسک دینی ۱۱ عواطف دینی ۱۲ % می باشد همچنین معادله رگرسیونی گویای این مطلب است که ۶۲ درصد واریانس معیارهای دینداری مورد نظر دانشجویان در این پژوهش قابل تبیین است تحقیق نشان داد که شعائر مذهبی رشد بیشتری از محتوای معنوی دین یافته است