سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی – دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی
الیاس نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

احتراق ذرات کروی آلومینیوم در دستگاه آزمایش با فشار ثابت محیط انجام شده است . نتایج حاصله مبین وجود همزمان دو رژیم سینتیک و دیفیوژن در احتراق آلومینیوم می باشد . آزمایشها نشانگر بوجود آمدن حفره های احتراق نیافته، بدلیل رفتار احتراقی آلومینیوم در مکانیزم سینتیک – دیفیوژن هستند . تمایل به ایجاد تجمع در ذرات آلومینیوم در تمامی آزمایشها قابل مشاهده است که رابطه افزایش تعداد و اندازة آنها با تغییرات غلظت، قطر ذرات، نوع گاز بستر و میزان اکسیدایزر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . همچنین تاثیر عوامل فوق بر شدت احتراق نیز بیان شده اند .