سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بیدی – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)
جواد خلیل زاده –
یوسف هاتفی –
رضا جوادی –

چکیده:

در این پژوهش، کاربرد روش عدسیشدگی حرارتی دو پرتویی به منظور مطالعه ویژگیهای ترمواپتیکی شیشه و شیشه سرامیکبررسی می شود. بااستفاده ازاین روش، ضریب پخشحرارتیDرسانایی حرارتیK، ضریب دمایی تغییرات طول مسیر اپتیکیds/dT تعیین و میزان قدرت عدسی شدگی در نمونهها و تغیرات آن با توان لیزر بررسی شد. نمونه های بررسی تعیین و میزان قدرت عدسی شدگی در نمونهها و تغیرات آن با توان لیزر بررسی شد. نمونه های بررسی دست آمده نشان میدهد که شیشه سرامیکها نسبت به شیشهK ، Dو مقدارds/dT کوچکتری دارند، و در شیشه سرامیک نیز با افزایشزمان باز پختK ،D و مقدار ds/dT کاهش می یابد. کاهشK ،D در شیشه سرامیکها می تواند ناشی از محدود شدن یونهایTI شیشه در نانو ساختارهای شکل گرفته در شیشه سرامیکباشد، و کاهش ،ds/dT به شکل گیری نانو ساختار بلور مانند درون شیشه سرامیک مربوط است.