سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ملکی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
مهدی مرزبان – کارشناس ارشد خا و پی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از المانهای اساسی در هر مدل رفتاری خاک، سطح خرابی آن است. بر اساس مطالعات و مشاهدات تجربی وضعیت خرابی خاکها به میزان تنش محصور کننده، دانسیته و مسیر تنش دارد. فرموله نویسی مدلهای رفتاری خاکها غالبا بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصل از مسیرهای سه محوری زهکشی شده در تنش های محصور کننده بزرگتر از حدود ۱۰۰ کیلو پاسکال بنا نهاده شده و نتایج تجربی در تنش های محصورکننده کم ( کمتر از حدود ۱۰۰ کیلوپاسکال)، در حد معدودی در ادبیات وجود دارد. بر این اساس، با استفاده از دستگاه سه محوری سیکلی دانشگاه بوعلی، یک مجموعخ آزمایش سه محوری زهکشی شده در تنش های محصور کننده کم ( ۱۰ تا ۱۵۰ کیلوپاسکال)، روی ماسه بابلسر در دانسیته های مختلف انجام گرفت. سپس با استفاده از نتایج این آزمایشها و نتایج دیگر محققین، تعدادی از مدلهای رفتاری ارائه شده برای خاکهای ماسه ای اعتبار بخشی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اولا" وضعیت خرابی خاکهای ماسه ای تابعی غیر خظی از تنش محصور کننده و دانسیته بوده و شدت غیرخطی بودن وضعیت خرابی در تنشهای محصور کننده کم، خیلی بیشتر است. ثانیا بسیاری از مدلهای رفتاری، قابلیت بیان رفتار خاکها در مرحله خرابی برای حالت تنش های محصورکننده کم را ندارند.