سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
محمد هنرپیشه – دانشجوی دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق اثرات پارامتر هندسه ناحیه تغییر فرم (Δ) بر نیروی نورد و تنشهای پسماند طولی و عرضی در سطح و مرکز ورق مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور ورقهای آلومینیوم با کاهش ضخامتهای کم متفاوت و ضخامتهای اولیه مختلف تحت نورد در یک مرحله قرار میگیرند. نتایج حاصل از نیروی نورد بصورت تجربی و عددی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج مقایسه میشوند. در این قسمت نتایج تجربی و عددی نشان میدهند که پارامتر Δ و نیروی نورد هیچگونه رابطه منطقی با یکدیگر ندارند. در واقع Δ هیچ اثر منظمی بر نیروی نورد ندارد. در مرحله بعد تنشهای پسماند در سطح و مرکز ورق مورد ارزیابی قرار میگیرند. نتایج در این مرحله نشان میدهد که با افزایش Δ تنشهای کششی پسماند در سطح ورق افزایش و تنشهای فشاری در مرکز ورق کاهش مییابد