سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مریم خلیلی گشنیگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به آنکه در فرآیند فولرینگ مواد در جهات مختلف جریان می یابند، از دیرباز یکی از دغدغه های متخصصین، پیش بینی میزان توزیع طولی و عرضی مواد برای قالب طراحی شده بوده است. این فرآیند یک فرآیند آهنگری پیش فرم است و محصول این فرآیند به عنوان ما ده اولیه فرآیند پی شفرم بعدی یا آهنگری نهایی قالب بسته به کار گرفته می شود. کاهش سطح مقطع در یک ناحیه خاص از بیلت و افزایش طول همان ناحیه، از مهمترین اهداف فرآیند فولرینگ است. برای مطالعه عوامل مختلف بر جریان فلز و نیروی لازم، آزمایشات عملی و روش اجزاء محدود در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. در مقاله حاضر، تاثیر نسبت ابعادی قالب و قطعه و نیز اثر ضریب اصطکاک بر نیروی آهنگری و توزیع عرضی و طولی مواد، بررسی گرد یده است. بعضی از آزمایشات نیز تکرار شده که نتایج آزمایشهای مشابه همدیگر را به خوبی تایید نموده اند. همچنین مشاهده گردید که میان نتایج عددی و تجربی تطابق خوبی وجود دارد.