سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره افشاروثوقی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی، دانشگاه تبریز
حبیب خوش سیما – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

کلیدهای تمام نوری بلور مایع بر اساسعبور نور از سلول تحریکشده با پرتو پمپ، که بین دو قطبشگر عمود بر هم قرار گرفته، کار میکند. سلول مورد استفاده در این مقاله سلول بلور مایع نماتیکE7 با آرایشپیچشی است که شامل لایه ای ازر میباشد. اعمال پرتو پمپ به نمونه تحت میدان الکتریکیDC انرژی لازم برای جبران سد پتانسیل بین لایه ها ی باردار سطوح میانجی نمونه را تأمین کرده و با خنثی شدن لایههای باردار سطحی و افزایشاثر میدان الکتریکی پدیده کلید زنی روی می دهد.در این کار تجربی اثرتغییر زاویه بین پرتو پمپاژ و کاوش، تأثیر قطبشنور پمپاژ و طول موج آن بر روی پدیده کلید زنی مطالعه و شرایط بهینه،از نقطه نظر کنتراست، بر روی کلیدزنی نمونه مشخصشده است.همچنین اثر قطبشو توان پرتو پمپاژ روی انتقال گذار فردریکز نمونه بررسی شد. در نهایت اثر محدودسازی نوری با کاهشعبور لیزر در توانهای بالا تأیید شد