مقاله مطالعه تجويز خوراکي داروي کاربامازپين بر تغييرات اشتقاق II الکتروکارديوگرام گربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجويز خوراکي داروي کاربامازپين بر تغييرات اشتقاق II الکتروکارديوگرام گربه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربامازپين
مقاله الکتروکارديوگرام
مقاله گربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط قراملكي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: پورشعبان ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربامازپين يک ترکيب تري سيکليک است که درحيوانات تنها مورد مصرف اين دارو در درمان تشنج است. اين دارو داراي سميت قلبي و واکنش هاي ايديوسنکراتيک خوني مي باشد. کاربامازپين يک ترکيب موثر بر قلب بوده و باعث اختلال در عملکرد گره سينوسي دهليزي و دهليزي بطني مي شود. با توجه به مصرف زياد کاربامازپين در انسان و عدم وجود مدارکي دال بر اثر اين دارو بر تغييرات الكتروكارديوگرام در گربه، تحقيق در اين مورد امري ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه، هشت قلاده گربه نر بومي مو کوتاه به طور تصادفي انتخاب و مورد آزمايش قرارگرفت. فراورده خوراکي کاربامازپين با دوز بيست و پنج ميلي گرم به ازاي هر گربه فقط يک بار تجويز شده و در زمان هاي صفر، ۴ و ۸ ساعت بعد از تجويز، الکتروکارديوگرام در اشتقاق II اخذ شد. در ادامه محور الکتريکي قلب، تعداد ضربان قلب و تغييرات امواج الکتريکي مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري آزمون t در سطح معني داري p<0.05 استفاده شد. در نهايت هيچ گونه آريتمي و تغيير معني داري در پارامترهاي مورد نظر مشاهده نشد. با توجه به عدم ايجاد تغييرات آريتموژن در گربه توسط تجويز خوراكي كاربامازپين مي شود گفت كه اين دارو در ميزان مورد استفاده مي تواند اثرات درماني مفيد در كنترل تشنج و تعديل وضعيت خلق و خوي حيوان بدون القاي اثرات جانبي را داشته باشد.