سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید بازارگان – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی –
خسرو ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

یک مدل ریاضی برای محاسبة نرخ انتقال حرارت به جریان آشفتة آب فوق بح رانی در لوله های مدور ارائه شده است . این مدل بر اساس تئوری قانون دیواره بنا نهاده شده است . نتایج حاصل از بکارگیری عبارات تحلیلـی مختلـف بـرای پروفیـل عمـومی سرعت، در مدل کنونی ، مورد بررسی قرار گرفته اند . تغییرات شعاعی شار حرارتی وتنش برشی ، در مـدل کنـونی لحـاظ شـده انـد .
همچنین اثر عدد پرانتل آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسة نتایج حاصل از این مدل با داده های تجربی مؤیـد آن اسـت که در غیاب نیروهای حجمی ( یعنی، شناوری و شتاب جریان ) ، توافق خوبی بین نتایج این مدل وداده های تجربی وجود دارد