سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشکده سازه, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زهرا السادات طباطبایی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی زلزله, پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی

چکیده:

استفاده از تیرهای I شکل و ستونهای قوطی در سازه های فولادی ایران بسیاری متداول است. نقطه ضعف اساسی اینسازهها, اتصالات گیردار آنها در طراحی و اجرا میباشد. برای اصلاح و بهینهسازی این اتصالات, استفاده از روش اتصالبا صفحه کناری توصیه میشود. برای دسترسی به رفتار این نوع اتصال ازتحلیل اجزای محدود مدد گرفته شده است .نتایج این تحلیل نشان دهنده تشکیل مفصل پلاستیک درتیرودرفاصله ای دورازبرستون می باشد.نمودارهای استخراج شده ازنتاِج تحلیل نشان دهنده مقاومت ، سختی ومیزان شکل پذیری قابل قبول برای این اتصال پیشنهادی می باشد و میتوان از آنها در قابهای خمشی ویژه در مناطق با لرزهخیزی زیاد استفاده نمود.