مقاله مطالعه ترموديناميكي تجمع يوني در محلول سير شده پتاسيم نيترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ترموديناميكي تجمع يوني در محلول سير شده پتاسيم نيترات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليت حل شدن
مقاله ثابت حاصلضرب حلاليت
مقاله تجمع يوني- جفت يون
مقاله محاسبه دوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي خضري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نيك مرام فرخ رويا
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي اميري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعه محلول الکتروليتها لازم است همواره ناايده آلي و تجمع يوني با هم مورد توجه قرار گيرد. موضوع تجمع يوني درمحلول الکتروليتها براي چندين دهه به عنوان قلمرويي فعال و جالب در پژوهشهاي علمي بوده است. انحراف يک محلول الکتروليت قوي از حالت ايده آلي بخشي در نتيجه ناايده آلي است و بخشي مربوط به تجمع يوني مي باشد. سهم ناايده آلي را مي توان از راه محاسبه ضرايب فعاليت به کمک يک مدل مناسب ارزيابي نمود و سهم تجمع يوني به کمک مدلهاي نظري و روشهاي تجربي مناسب قابل ارزيابي است.
هدف :تعيين قابليت حل شدن پتاسيم نيترات در آب در دماي ۲۵oC ، تخمين ضريب فعاليت به کمک يک مدل مناسب، به کاربردن محاسبات دوري در تخمين سهم تجمع يوني در قابليت حل شدن ترکيب يوني مورد نظر در حلال و دماي انتخاب شده.
روش بررسي: پتاسيم نيترات از شرکت مرك تهيه شد و بدون خالص سازي بيشتر به کاربرده شد. محلول سير شده پتاسيم نيترات در آب يون زدايي شده در دماي ۲۵oC تهيه شد و قابليت حل شدن نمک مذکور از راههاي تبخير حلال و اسپکتروفتومتري نشري در دماي ياد شده تعيين گرديد.
نتايج:از مقايسه مقدار ثابت حاصلضرب حلاليت ترموديناميکي (Ksp(th)=exp(DGo/RT)), Ksp(th) و ثابت حاصلضرب حلاليت، (K¢sp=s2¦۲±)K¢sp حاصل از اين کار معلوم شد که آن دو تفاوت زيادي از هم دارند. ( sحلاليت پتاسيم نيترات و  ¦±ميانگين ضريب فعاليت پتاسيم نيترات در محلول سير شده در دماي ۲۵oC بر پايه مدل وان ريسل برگ- ايزنبرگ مي رساند).
نتيجه گيري:تفاوت ميان ثابت حاصلضرب حلاليت ترموديناميکي،Ksp(th) ، پتاسيم نيترات و حاصلضرب حلاليت،K¢sp، آن، از راه به کار بردن هم زمان مدل وان ريسل برگ– ايزنبرگ براي تخمين ¦± ونظريه هاي تجمع يوني به خوبي قابل توضيح است.