سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیوا عزیزی نیا – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فرزاد جاویدفر – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور مطالعه تر کیب پذیری و چگونگی تظاهر هتروزیس صفات مهم زراعی در هیبریدهای F1 کلزا، ٨ رقم تیپ پاییزه کلزا در یک طرح دی آلل ۸×۸ در بلوک های تلاقی با هم تلاقی داده شدند . کلیه نتاج حاصل در سال دوم به همراه والدین در قالب طرح لاتیس ساده دو تکراری بررسی شد . داده ها بعد از تصحیح به صورت طرح بلوک هایکامل تصادفی تجزیه شدند . تمام صفات مورد مطالعه دارای اثرات معنی دار بودند و بنابراین تجزیه واریانس تر کیب پذیری عمومی و خصوصی انجام گردید . ضرایب تغییرات صفات از ۲/۸ برای صفت درصد روغن تا ۲۲/۲۲ برای صفت عملکرد بود. تجزیه واریانس ترکیب پذیری صفات به روش اول گریفینگ و با درنظر گرفتن تمام تلاقی هایمستقیم و معکوس و والدین محاسبه شد . ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفات درصد روغن ، وزن هزاردانه ، ارتفاع گیاه و تعداد غلاف در شاخه اصلی و تر کیب پذیری خصوصی صفت وزن هزاردانه معنی دار شدند . اثر متقابل فقط در مورد صفت درصد روغن معنی دار گردید. وراثت پذیری عمومی از ۰/۶۵۵ برای صفت درصد روغن تا ۰/۳۵۸ برای صفت عمل کرد متغیر بود . وراثت پذیری خصوصی نیز از حدود صفر برای صفت عمل کرد تا ۰/۰۰۵ برای صفت تعداد غلاف در شاخه اصلی متغیر بود . هتروزیس برای صفات محاسبه شد . این مقداربرای صفات درصد روغن ، ارتفاع گیاه و تعداد غلاف در شاخه اصلی معنی دار بود اما برای صفات عمل ک رد و وزن هزار دانه هتروزیس معنی داری به دست نیامد.