مقاله مطالعه تشابه و خوشه بندي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي تغييرات کيفيت آن در يک دهه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تشابه و خوشه بندي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي تغييرات کيفيت آن در يک دهه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله کيفيت آب
مقاله خوشه بندي
مقاله شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كوپايي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: قره شيخ لو اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني شيري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور طبقه بندي و بررسي کيفي آب زيرزميني مصرفي فضاي سبز شهر اصفهان، تعداد ۱۰ چاه آبياري در امتداد خيابان چهارباغ و حاشيه زاينده رود انتخاب شد. نمونه برداري به صورت ماهانه انجام گرفت و نتايج آناليز به صورت ميانگين فصلي مورد تحليل قرار گرفت. آناليزهاي مختلفي نظير pH، EC، Na+، Cl، HCO3- و Fe2+ طبق روشهاي استاندارد انجام شد و نتايج حاصل با استفاده از نرم افزارSurfer  به صورت خطوط هم مقدار ترسيم شد. همچنين با استفاده از نرم افزارهاي آماري بر اساس تشابه موجود بين کيفيت آب چاههاي مختلف، طبقه بندي فصلي چاهها صورت گرفت. نتايج نشان داد به دليل تخليه فاضلابهاي صنعتي و شهري و کودهاي شيميايي، کيفيت آب برخي از چاهها وضعيت نامطلوبي دارند. همچنين بررسي روند تغييرات کيفيت آب در طي يک دهه يعني از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ حاکي از کاهش کيفيت آب آبياري و افزايش ميزان محدوديتها براي مصرف فضاي سبز بود.