سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زینب مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران
اختر توسلی – استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران
منیژه پاکروان فرد – دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران

چکیده:
ا ConvolvulusL. دومین جنس بزرگ خانواده Convolvulacea می باشد این مطالعه ساختار تشریحی ساقه چهار گونه Convolvulus در کرمان را بررسی می کند (C.virgatus، C.spinosus، C. Leiocalycinus، C.arvensis) . صفات بررسی شده شامل : وجود یا عدم وجود کرک ساقه، تعداد لایه اپیدرم، وجود فیبر بود. نتایج نشان داد تنها در گونه C.arvensis ساقه کرک ندارد همچنین فیبر در دو گونه C. leiocalycinus و C.spinosus مشاهده شد. دستجات آوندی در همه گونه ها آرایش یکسانی داشت. از مطالعه گونه های پیچک در کرمان می توان نتیجه گرت ویژگی های تشریحی می تواند در کنار سایر صفات برای مجزا کردن گونه ها از یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرد.