مقاله مطالعه تطبيقي الگوهاي نظام پيشنهادات و ارايه الگوي مناسب جهت برقراري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۷۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي الگوهاي نظام پيشنهادات و ارايه الگوي مناسب جهت برقراري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله نظام پيشنهادها
مقاله تعهد
مقاله استراتژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جباري فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر سازمان، همواره مي توان براي انجام امور به راه حل هاي بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست يافت. نقطه آغاز اين دست يابي، تفکر صحيح و منطقي درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا هاي موجود و شرايط دروني و بيروني حاکم بر عملکرد و تشکيلات و اثر گذاري بر اين عوامل است. به طوري که از امکانات و شرايط براي انجام کار و توليد استفاده بهينه به عمل آيد. شرايط لازم براي ايجاد تحرکي که به استقرار راه حل هاي بهتر و موثرتر منجر شود آن است که انديشه هاي افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گيرد و به طور نظام يافته، ارزيابي شود و شرايط کافي آن است که انديشه هاي مفيد به اجرا گذاشته شده و از افراد قدرداني شود. عواملي چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالي در نهاينه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمايانگر قدرت خلاق براي يافتن الگوهاي پايه اي خاصي هستند، مي توانند زمينه ساز تفکر مشارکتي باشند، مشروط بر اينکه جلوه اي از نظام مشارکتي در درون نظام آموزشي عالي ديده شود. يکي از بهترين سيستم ها براي تحقق اين امور، سيستم پيشنهادات است. در اين تحقيق، محققان براي مطالعه تطبيقي الگوهاي نظام پيشنهادات و ارايه الگوي مناسب دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با ۵ فرايند بررسي شده است. اين تحقيق از نوع مطالعات تطبيقي است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسي سوالات تحقيق با استفاده از مطالعه تطبيقي الگوهاي نظام پيشنهادات داخلي و خارجي، الگوي مناسب دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين ارايه گرديده است و در راستاي تکميل فرآيند و با گرايش تحقيقات توصيفي که به صورت ميداني به بررسي وضعيت فعلي و الزامات مدل تعريف شده پرداخته شده است. با توجه به اين که جامعه آماري تحقيق عبارت است از مديران کل و معاونين کل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين مي توان ادعا کرد که نمونه آماري از ويژگي هاي کارشناسي برخوردارند. با توجه به آمارهاي موجود جامعه آماري ۳۰ تن مي باشد و از طرفي با توجه به مطالعات تطبيقي، مستندات موجود در باب نظام پيشنهادها مي باشد. در اين تحقيق، از روش ميداني و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي و اينترنتي استفاده شده است و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک هاي اطلاعاتي و شبکه هاي کامپيوتري بوده است. پس از جمع آوري داده ها و کدبندي آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماري Statistica, SPSS, excel  جهت تجزيه و تحليل، براي آزمون فرضيات تحقيق از تحليل توصيفي مثل معيارهاي مرکز و پراکندگي، جدول فراواني و آزمون هاي استنباطي استفاده شده و به نتيجه گيري پرداخته شده است.