مقاله مطالعه تطبيقي برخورداري عادلانه از خدمات بهداشتي و درماني در چند كشور توسعه يافته و ارايه الگوي مناسب براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي برخورداري عادلانه از خدمات بهداشتي و درماني در چند كشور توسعه يافته و ارايه الگوي مناسب براي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه تطبيقي
مقاله عدالت
مقاله خدمات بهداشتي درماني
مقاله الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: سالاريان آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمام افراد جامعه بايستي دسترسي برابر و يكسان به خدمات بهداشتي و درماني لازم داشته باشند. هدف كلي اين پژوهش تعيين چگونگي برخورداري عادلانه از خدمات بهداشتي و درماني در ۸ كشور منتخب و ارايه الگويي براي كشور ايران بود.
روش كار: اين پژوهش به صورت تطبيقي در ۸ كشور انجام شد. جهت تعيين چارچوب تقسيم بندي جامعه پژوهش از روش تقسيم بندي جردن استفاده شد كه در آن كشورها را در چهار گروه بر اساس نوع بيمه درماني قرار مي دهد و از هر گروه دو كشور انتخاب شدند. يافته هاي به دست آمده از هر كشور در جداول تطبيقي قرار گرفتند. براي ارايه الگوي نهايي از تكنيك دلفي طي دو مرحله استفاده شد.
نتايج: تمامي كشورهاي مورد مطالعه به منظور برخورداري عادلانه از خدمات بهداشتي و درماني از استراتژي هايي چون پوشش همگاني بيمه، وجود بسته هاي تعريف شده خدمات بهداشتي درماني، تعداد مناسب پرسنل پزشكي و پيراپزشكي، وجود پزشك خانواده و سيستم ارجاع به همراه سهم بالاي بهداشت و درمان از توليد ناخالص ملي و سرانه بالا براي بهداشت و درمان بهره برده اند؛ هم چنين پايين بودن سهم پرداخت هاي مستقيم توسط بيماران، گسترش تعهدات بيمه اي و بالاخره وجود سقف پرداخت در خدمات دارويي و درماني بسيار كمك كننده بوده است. اين سياست ها به شكلي تدوين شده است كه وضعيت درآمد افراد، در برخورداري از اين خدمات تاثير گذار نمي باشد.
نتيجه گيري: برخورداري عادلانه از خدمات بهداشتي و درماني در ايران مستلزم ايجاد نظام ملي بيمه درمان با هدف حذف بيمه گري موازي، پوشش بيمه اي كليه خدمات ضروري پزشكي به خصوص مراقبت از سالمندان و بيماران مزمن رواني مي باشد.