مقاله مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليت انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۱۴ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليت انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي منتخب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجمن ها
مقاله مديريت اطلاعات
مقاله بهداشت و تندرستي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منزوي برزكي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي پيشرفته، ابتدا با عنوان انجمن کتابداران مدارک پزشکي در حرفه مدارک پزشکي فعاليت خود را آغاز نمود، سپس به انجمن مدارک پزشکي تغيير نام و در حال حاضر به انجمن مديريت اطلاعات سلامت تکامل يافت. اين انجمن و اعضاي آن، نقش مهمي در توسعه و پيشرفت کيفيت مراقبت هاي بهداشتي درماني ايفا نموده اند. هدف از اين پژوهش، مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليت انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي منتخب با انجمن مدارک پزشکي ايران بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي- تطبيقي بود و به روش مقطعي صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي استراليا، ايالات متحده آمريکا و کانادا به عنوان کشورهاي پيشگام در راه اندازي انجمن مديريت اطلاعات سلامت و همچنين انجمن علمي مدارک پزشکي ايران بود. ابزار جمع آوري شامل فرم هاي جمع آوري اطلاعات و گردآوري داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه اي، استفاده از اينترنت و برقراري ارتباط با مسوولين انجمن کشورهاي مورد مطالعه از طريق پست الکترونيک بود. عناصر ساختاري و مفهومي مورد مطالعه در ساختار و فعاليت انجمن مديريت اطلاعات سلامت با استفاده از نظر متخصصان و مديران انجمن هاي مورد مطالعه انتخاب گرديد و براي تحليل داده ها از جداول تطبيقي و مقايسه توصيفي استفاده شد.
يافته ها: ساختار، موجوديت و مولفه هاي مفهومي انجمن مديريت اطلاعات سلامت در کشورهاي منتخب بسيار به هم شيبه بود، هر چند تفاوت هايي نيز با يکديگر داشتند. هيأت مديره انجمن مديريت اطلاعات سلامت کانادا و دانشکده مديريت اطلاعات سلامت اين کشور مشترک بود. انواع عضويت در انجمن استراليا با ساير کشورها تفاوت داشت. دورنما و ارزش ها در انجمن استراليا و ايران مشخص و مدون نبود. انجمن مديريت اطلاعات سلامت آمريکا در مقايسه با انجمن ساير کشورها از تنوع بيشتر فعاليت ها در ارايه خدمات به اعضاي خود برخوردار بود. از جمله فعاليت هاي اصلي اين انجمن در حوزه هاي مختلف آموزش مداوم و صدور گواهي نامه بود.
نتيجه گيري: متناسب با تغييرات صورت گرفته در حرفه مديريت اطلاعات سلامت، انجمن اين حرفه در کشورهاي استراليا، آمريکا و کانادا تغييرات زيادي را در ساختار و فعاليت هاي خود تجربه نموده است. سمت بازرس تنها در انجمن مدارک پزشکي ايران وجود دارد. در مقايسه با ساير انجمن ها، انجمن مدارک پزشکي ايران با توجه به سابقه ۱۵ ساله خود، تغييرات ساختاري و فعاليت هاي منسجمي نداشته، تجديد نظر در مولفه ها و موجوديت هاي ساختاري و فعاليت هاي اين انجمن ضروري به نظر مي رسد.