مقاله مطالعه تطبيقي سرمايه اجتماعي دربانک ‌هاي دولتي شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۶۴ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي سرمايه اجتماعي دربانک ‌هاي دولتي شهر کرمان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله صنعت بانکداري
مقاله بانک ملي
مقاله ملت
مقاله تجارت
مقاله رفاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: دربندي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله پيرامون مطالعه تطبيقي سرمايه اجتماعي در چهار بانک دولتي – ملي، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بين بانک ‌هاي دولتي به ‌طور تصادفي انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه، داده ‌هاي مورد نياز جمع آوري شد. براي تحليل داده‌ هاي تحقيق و آزمون فرضيه ‌هاي تحقيق از آزمون ‌هاي ANOVA يک راهه، آزمون شفه و نيز آزمون T تک نمونه ‌اي استفاده شد. نتايج اصلي تحقيق نشان مي‌ دهد فقط بانک رفاه از لحاظ سطح سرمايه اجتماعي و نيز مولفه ‌هاي تشکيل دهنده آن از بانک ‌هاي ملي، ملت و تجارت تفاوت معني داري نشان مي ‌دهد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد مولفه شناسايي در کل سيستم بانکي، و شناسايي، تقابل و دو سويگي و روايت ‌هاي مشترک در بانک ملت، شناسايي و تقابل و دو سويگي در بانک ملي، و تقابل و دو سويگي و روايت‌ هاي مشترک در بانک تجارت از مقدار آزمون ((Test–T Value=4 تفاوت معني داري ندارند و در ساير مولفه ‌هاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي تفاوت معني داري نشان داده است. از اين نتايج چنين استنباط مي ‌گردد اگر چه بانک‌ هاي دولتي مورد مطالعه تابع سياست‌ هاي مدون بانک مرکزي هستند، اما شکل گيري و توسعه سرمايه اجتماعي مي ‌تواند بر روي بهره وري بانک ‌ها از جهت جذب مشتري، ميزان سپرده گذاري و در نتيجه رقابت جويي تاثيرگذار باشد.