مقاله مطالعه تطبيقي شرايط ايمني کتابخانه هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي شرايط ايمني کتابخانه هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در شهر تهران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله حفاظت
مقاله نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
مقاله سازمان فرهنگي هنري شهرداري
مقاله بررسي تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: تقي چيزري مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين پژوهش، شناخت و مقايسه شرايط ايمني کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و سازمان فرهنگي هنري شهرداري در شهر تهران به منظور شناخت و مقايسه نقاط قوت و ضعف، و اشتراک و افتراق آنها در رابطه با شاخص هاي ايمني مي باشد.
روش: روش پژوهش حاضر، پيمايشي است. جامعه آماري شامل ۳۷ باب کتابخانه عمومي وابسته به نهاد و ۷۲ باب کتابخانه وابسته به شهرداري شهر تهران مي باشد که روي هم شامل ۱۰۹ کتابخانه است. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش سياهه وارسي محقق ساخته اي در قالب پرسشنامه است و شامل سوالاتي در ۸ شاخص ايمني و حفاظت کتابخانه مي باشد که توسط پاسخگويان تکميل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که در شاخص اول (کيفيت ساختمان کتابخانه) در دو معيار و در شاخص چهارم (ايمني کتابخانه در برابر آتش سوزي) در يک معيار تفاوت معني داري ميان کتابخانه هاي نهاد و کتابخانه هاي شهرداري تهران وجود دارد به طوري که اين معيارها در کتابخانه هاي نهاد بيشتر رعايت شده و کتابخانه هاي نهاد از نظر کيفيت ساختمان بهتر از کتابخانه هاي شهرداري ارزيابي شدند. در مورد ايمني در برابر آتش سوزي، به استثناي يک مورد تفاوت معني دار که در کتابخانه هاي نهاد رعايت شده بود، تفاوت معني داري مشاهده نشد. در شاخص دوم (ايمني کتابخانه در برابر زلزله)، شاخص سوم (ايمني کتابخانه در برابر طوفان و آب گرفتگي) و شاخص هشتم (حفاظت در برابر آسيب هاي ناشي از عوامل بيولوژيکي) تفاوت معني داري بين دو جامعه پژوهش ارزيابي نشد و دو گروه تا حدود زيادي نزديک به هم بودند. در شاخص پنجم (ايمني کتابخانه در برابر سرقت و آسيب رساني منابع) در چهار معيار، شاخص ششم (ايمني کارکنان) در دو معيار و در شاخص هفتم (حفاظت در برابر آسيب هاي ناشي از عوامل فيزيکي و شيميايي) در هفت معيار تفاوت معني داري وجود داشت؛ به طوري که از جهت ايمني در برابر سرقت و آسيب رساني، ايمني کارکنان، و حفاظت منابع در برابر آسيب هاي ناشي از دما، رطوبت، نور و … کتابخانه هاي شهرداري در شرايط بهتري ارزيابي شدند. در شاخص هفتم نيز در يک معيار تفاوت معني داري وجود داشت که در کتابخانه هاي نهاد رعايت شده بود. در کل، کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد و شهرداري از نظر رعايت شاخص هاي ايمني در شرايط مناسبي قرار نداشتند.
اصالت/ارزش: ارزش اين مقاله که رويکرد تطبيقي جديدي در حوزه مسایل ايمني کتابخانه هاي عمومي است، در بازنمون نقاط ضعف و قوت به منظور آگاهي برنامه ريزان و مسوولان و ارايه راهکارهايي براي بهبود شرايط ايمني کتابخانه ها مي باشد.