مقاله مطالعه تطبيقي هوش هيجاني مديران استانهاي آذربايجان شرقي و اصفهان و رابطه آن با ميزان توسعه يافتگي هر يك از استانها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي هوش هيجاني مديران استانهاي آذربايجان شرقي و اصفهان و رابطه آن با ميزان توسعه يافتگي هر يك از استانها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله هوش هيجاني
مقاله توسعه يافتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: آذركسب اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: باقري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بسياري از سازمانها دستخوش تغييرند و هرگونه تغيير نيازمند كاركنان و مديران است كه انطباق پذير بوده و با تغييرات سازگار شوند. در اين ميان تعامل اجتماعي به شيوه اي شايسته و ثمربخش براي بيشتر مديران به عنوان عنصر كليدي در مديريت تغيير سازماني، اهميت فزاينده اي دارد. توسعه و رقابت بين سازمانها را در آينده مديراني خواهند برد كه بتوانند بطور اثر بخش با منابع انساني خود ارتباط برقرار كنند. در اين زمينه هوش EQ مي تواند به ميزان زيادي، در روابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا كند. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران ارشد سازمانهاي دولتي و صنعتي استانهاي آذربايجان شرقي و اصفهان مي باشد. در اين پژوهش با جمع آوري اطلاعات مربوط به هوش هيجاني مديران از طريق پرسش نامه و تعيين شاخص هاي توسعه يافتگي هر يک از استانها با استفاده از نرم افزار spss14 به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شده است. نتايج بدست آمده بيانگر تفاوت جزيي بين هوش هيجاني مديران دو استان و عدم وجود رابطه بين هوش هيجاني مديران و توسعه يافتگي استان اصفهان نسبت به استان آذربايجان شرقي مي باشد.