سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت

چکیده:

توسعه نظام آموزشی، در عرصه فناوری اطلاعات، یکی از چالش های اصلی سیاستگذاران آموزشی است. بازنگری فرایند نظام آموزشی به سبب تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و نفوذ روز افزون آن در ارکان متفاوت نظام اموزشی مهمترین امور یاست که باید به آن پرداخت، تا منظومه ای هماهنگ برای حضوری پویا، در عصر اطلاعات پی ریزی گردد، در عصر اطلاعات و قوام و دوام آن تضمین شود.
مهمترین نیاز به منظور بازنگری در سیاست ها و راهبردهای نظام آموزشی،در دوران کنونی ، پیدایی مفهوم «جامعه اطلاعاتی» است. بر این اساس، در این مقاله ، سعی شدده است با بازگشایی مفهوم و ویژگی های جامعه اطلاعاتی، به مهمترین عناصر متشکله مفهوم توسعه اطلاعاتی پرداخته تا بر اساس آن، شاخص ها و نشانگری توسعه اطلاعاتی در نظام آموزشی شناسایی شود. بر این پایه، رویکرد نظام آموزشی کشورهای منتخب در عرصه فناوری اطلاعات بررسی می شود و چارچوب اصلی حرکت آنها در این عصر تبیین می گردد. بدیهی است، این مطالعه تطبیقی، دیدگاهی ذهنی را به منظور طراحی اصول حرکت نظام آموزشی کشور، در عصر اطلاعات، باز می نمایاند.