سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وفا غفاریان – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
فرین تفویضی – سرپرست سیستمهای کیفی – پارس خودرو و کارشناس ارشد MBA
علیرضا رضائی یوسفی – کارشناس مسئول برنامه ریزی کنترل پروژه – سازه گستر سایپا و کارشناس ارشد MB

چکیده:

هرچند تدوین استراتژی رقابتی امری دشوار است، اما پیاده سازی آن به مراتب دشوارتر است چرا که این فرایندضمن در بر داشتن کل زنجیره ها تامین، باید ایده ها و جهت گیری های استراتژیک را به عمل تبدیل نماید. چالش بزرگی که امروزه سازمانها با آن مواجهندتبدیل استراتژی به عمل است. و این امر به شناخت کسب و کار، قابلیتهای راهبردی و الگوی مناسب نیاز دارد.
مدیران برای هدایت فعالیتهای پیاده سازی به یک الگوی راهنمانیاز دارند، در غیر این صورت پیاد ه سازی به یک کار نامنظم تبدیل می شود و افراد کاری را انجام می دهند که فکر می کنند مهم است بدون اینکه الزاما اینگونه باشد. بدون بهره گیری از یک الگوی راهنما، مدیران نمی دانند که چه گامهایی را در چه زمانی باید به جلو بردارند. داشتن یک الگو یا نقشه راه مناسب،در پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی بسیار مفید است.
در این مقاله تلاششده است تا ضمن معرفی مجموعه ای از الگوهای پیاده سازی استراتژی و خوشه بندی انها، به شناساییکارکرد اصلی هر یک از الگوها پرداخته و الگو(های) متناسب با شرایط و الزامات سازمانها معرفی شود. نتایج اینکار به مدیران نشان می دهدکه درچه شرایطی چه الگوهایی میتواند برای پیاده سازی استراتژی در سازمان انها اثر بخش و مفید واقع شود و تحت چه شرایطی می توانند از این الگوها بهره گیرند. این مفاهیم کمک می کند تا با انتخاب الگوی مناسب و ایجاد شرایط لازم برای بکارگیری آن شانس موفقیت در فرایند کلیدی پیاده سازی استراتژیکافزایش یابد.