سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس محمدی خرم آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب – دانشگاه شیراز
محسن خانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب – دانشگاه شیراز

چکیده:

زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein یکی از آفات بسیار مهم بادام در کشورهای اروپـای جنـوب شرقی، فرانسه، خاورمیانه و ایران بوده و قادرست در واریتههای حساس از طریق تغذیه لارو از اندوسپرم میوه تـا بـیش از ۹۰ % خسارت وارد نماید . با توجه به گسترش و خسارت سنگین این آفت در بعضی از منـاطق کـشور ماننـد اسـتان یـزد و عـدم وجود استراتژی مدیریتی خاصی در خصوص این آفت در سطح منطقه، این مطالعه به بررسی جنبههائی از بیواکولوژی این آفت و ارزیابی روش های مبارزه با این آفت در این استان و مقایسه تطبیقی آنها با آخـرین یافتـه هـای ع لمـی و مـدیریتی در سایر نقاط جهان پرداخته و کوشیده است تا با بیان طبقهبندی، زیستشناسی، بومشناسی، تغییـرات جمعیـت، عوامـل کاهنـده طبیعی، روشهای مختلف مبـارزه شـامل مکـانیکی، شـیمیائی، ارقـام مقـاوم و مبـار زه فرومـونی را مـورد بحـث قـرار داده و اطلاعات جدیدی از این آفت در اختیار مجریان و متخصصا ن قرار دهد . ضمناً با توجه به لزوم برنامهریزی در جهت کاهش مصرف سموم و حفظ محیطزیست و همچنین کنترل اقتصادی این آفت لازمست تحقیقات گسترده روی دشـمنان طبیعـی و امکان بکارگیری آنها و سایر روشهای غیر شیمیائی مانند فرومونها در ایران صورت گیرد