سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
میثم شیرخدایی – استادیار دانشگاه مازندران
علیرضا هادی منصور – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران

چکیده:
پذیرش کالای جدید از موضوع های مهم مورد بررسی در رفتار مصرف کننده است که همیشه توجه تمام شرک تها را به خود معطوف داشته و از مهم ترین اهداف هر شرکتی است که سودآوری و تضمین بقای یک شرکت را در بازار، در پی داشته باشد. از طرفی تحقیقاتانجا مشده اغلب در این زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش کالای جدید را به صورت پراکنده مطرح کردهاند. ازاین رو، این پژوهش باهدف شناساییمهم ترین عوامل مؤثر بر پذیرش کالای جدید، به بررسی پژوهش های انجا مشده در این زمینه پرداخت و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات مشخص شد که دین داری، آموزش مشتری، یادگیری سازمانی، تعهد مشتری، زمینه های اجتماعی، فرهنگ، شخصیت و مد ازجمله مهم ترین عواملی هستند که بر پذیرش کالای جدید تأثیر دارند.