سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
دره کاظمی صفت – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی- دانشگاه ص

چکیده:

امروزه سازمان ها باید برای تداوم حیات خویش و حضور مستمر در عرصه رقابت، توجه ویژه ای به مدیریت دانش مبذول دارند . با توجه به این که مدیریت دانش یک الزام رقابتی است، برای سازمانها مهم است که بدانند آیا سازمان آنها جهت پذیرش مدیریت دانش آماده است یا خیر؟ غالباً به دلیل نبود مجموعه ای ازپیش نیازهای ضروری ، استفاده از چنین فرآیندی به جای این که سودی را برای سازمان ها به ارمغان آورد، آ نها را دچار پرداخت هزینه اضافی خواهد کرد . در نتیجه آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش امری ضروری است . در این تحقیق سعی بر این است تا با نظر گرفتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و نیز عوامل موثر در خلق، حفظ، انتقال و کاربرد دانش، مدل های اصلی سنجش آماد گی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرند . با استفاده از نتایج این تحقیق درنظراست مدلی برای درنظرگیری کلیه فاکتورهای موثردر آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش درتحقیقات بعدی دنبال گردد ..همچنین سازمان ها می توانند با بهره گیری از نتای ج این تحقیق پیش نیازهای لازم جهت آمادگی سازمان برای اجرای موفق مدیریت دانش را فراهم آورند.