سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدحسن قلیزاده – استادیارمدیریت مالی دانشگاه گیلان
فاطمه کارکن اشکیکی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری موسسه غیرانتفاعی کوشیار

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مولفه های گزارشگری شرکت ها دربورس و فرابورس می باشد جهت دستیابی به هدف پژوهش مولفه های گزارشگری شرکت ها طبق مدل بوشمن و همکاران ۲۰۰۱ مبنی برکیفیت گزارشگری شرکت ها به موقع بودن گزارشات و کیفیت افشای حسابداری مالی درنظر گرفته شده است پژوهش پیشرو ازلحاظ هدف کاربردی بوده وازبعدروش شناسی ازنوع تحقیقات توصیفی است جمع اوری داده ها نیز براساس اطلاعات مالی ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده دربورس و فرابورس طی دوره زمانی ۱۳۸۹تا۱۳۹۱ انجام گرفته است پس ازانتقال داده ها به نرم افزار spss و ۱۹ Excel جهت ازمون فرضیه های پژوهش ابتدا بااستفاده ازازمون نرمالیته بودنK-S توزیع نرمال داده ها مشخص سپس ازازمون T مستقل و ازمون U من ویتنی برحسب مورداستفاده شده است نتایج پژوهش نشان میدهد که فقط درکیفیت گزارشگری مالی بین بورس و فرابورس تفاوت معناداری وجود دارد به عبارتدیگر کیفیت گزارشگری مالی درفرابورس نسبت به بورس بیشتر است درحالیکه بررسی دیگر ملوفه ها ازجمله به موقع بودن گزارشات کیفیت افشاری حسابداری مالی نشان دهنده عدم وجود ارتباط معناداری بین بورس و فرابورس می باشد براساس نتایج میتوان ادعا کرد که درگزارشگری شرکت ها بین بورس و فرابورس تفاوت معناداربااهمیتی وجود ندارد