مقاله مطالعه تغييرات بارش و دماي ايران با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات بارش و دماي ايران با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرمايش جهاني
مقاله دما
مقاله بارش
مقاله مدل سازي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان، نقشي ژرف و شگرف بر رفتار اقليم دارد. افزايش روز افزون جمعيت انساني، گسيل گازهاي گلخانه اي، دستکاري سطوح زمين از طريق سدسازي، جنگل زدايي، بيابان زايي و غيره باعث دگرگونيهايي در سيستم اقليم مي گردد
اين تحقيق به منظور بررسي تغييرات بارش و دماي ايران در شرايط افزايش گازهاي گلخانه اي در دهه هاي آينده صورت گرفته است و براي انجام اين كار از مدل تركيبي MAGICC SCENGEN به همراه ۸ سناريوي تغيير اقليم استفاده شده است. بدين منظور داده هاي دما و بارش از سالهاي ۲۰۰۰- ۱۹۶۱ به عنوان داده هاي پايه انتخاب و تغييرات دما و بارش براي دهه هاي آينده مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به مختصات جغرافيايي، كشور ايران به ۳۰ منطقه جغرافيايي تقسيم شده است و تغييرات دما و بارش براي هر منطقه به طور جداگانه و همچنين ميانگين تغييرات در اين ۳۰ منطقه براي دهه هاي ۲۰۰۰، ۲۰۲۵، ۲۰۷۵و ۲۱۰۰ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه نوار غربي و شمال غربي ايران در محدوده محاسباتي اين مدل قرار نمي گيرد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در تمام مناطق ۳۰ گانه ايران براي دهه هاي آينده تغييرات دما داراي روند افزايشي خواهد بود كه اين افزايش دما از دهه ۲۰۲۵ مقادير بيشتري را نشان مي دهد. در برخي نواحي ايران از جمله نواحي جنوبي و مركزي ايران مقدار افزايش دما از نواحي شمالي بيشتر خواهد بود. از نظر تغييرات بارش، در دهه هاي آينده تمامي نواحي ايران داراي روند كاهشي بارش هستند. تنها در دهه ۲۰۰۰ است كه در برخي از نواحي شمالي كشور ايران روند بارش افزايشي بوده است. اين روند كاهش در نواحي شمالي ايران مقادير كمتري را نسبت به نواحي جنوبي و مركزي ايران نشان مي دهد.