مقاله مطالعه تغييرات درون گونه اي چنگر (Fulica atra) در تالاب هاي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۵۰۴ تا ۵۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات درون گونه اي چنگر (Fulica atra) در تالاب هاي شمال ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چنگر(Fulica atra)
مقاله تغييرات درون گونه اي
مقاله جمعيت
مقاله تالاب
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان داد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي تغييرات درون گونه اي چنگر بر اساس صفات ريخت شناسي و ريخت سنجي در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت. براي اين منظور ۳ منطقه تالابي در نوار ساحلي جنوب درياي خزر شامل تالاب انزلي در گيلان، تالاب گميشان در گلستان و تالاب فريدون کنار در مازندران انتخاب، و تفاوت جمعيت هاي اين گونه پرنده آبزي در مناطق تالابي مطالعه گرديد. براي بررسي اين تغييرات بين جمعيتي، ۳۲ نمونه چنگر از تالاب انزلي، ۱۷ نمونه از فريدون کنار و ۱۷ نمونه از گميشان (در مجموع ۶۶ نمونه) جمع آوري شد. سپس ۱۱ صفت ظاهري و ۲۳ صفت استخواني هر يک از نمونه هاي جمع آوري شده ۳ منطقه اندازه گيري و با يکديگر مقايسه شدند. ميانگين اندازه ۱۹ صفت استخواني و ۱۰ صفت ظاهري در بين ۶ گروه مختلف از پرنده ها (۳ منطقه تالابي × ۲ جنس نر و ماده) تفاوت بسيار معني داري را نشان دادند (P≤۰٫۰۱). نتايج به دست آمده از تحليل خوشه اي براي جداسازي جمعيت هاي ۳ منطقه بر اساس ويژگي هاي فردي افراد نمونه به درستي واقعيت هاي جمعيت را نشان نداد، بنابراين براي تفکيک قطعي تر جمعيت ها از روش تحليل توابع تشخيص کانونيک استفاده شد. بر اساس روش اخير تفکيک جمعيت هاي ۳ منطقه به کمک صفات استخواني و ظاهري به درستي انجام گرفت. اين نشان مي دهد که چنگرهاي ۳ منطقه از نظر ۱۱ صفت ظاهري و ۲۳ صفت استخواني با يکديگر تفاوت معني داري دارند (P≤۰٫۰۵) .در نتيجه، جمعيت هاي مهاجر چنگر در تالاب هاي بالا يکسان نيستند و جدا از هم مي باشند. با توجه به اين که تعداد جمعيت مهاجر اين گونه و ميزان زي توده آن در تالاب هاي سواحل جنوب درياي خزر رو به کاهش است و از طرفي اين جمعيت ها جدا از هم مي باشند، بنابراين هر يک از اين مناطق تالابي نيازمند برنامه هاي مديريتي جدا براي جمعيت هاي اين گونه مي باشند و قبل از اين که جمعيت ها با بحران کاهش شديد مواجه شوند بايد اقدام هاي لازم براي پيشگيري از اين روند صورت پذيرد.