سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود منظوری – دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه فیزیک

چکیده:

یکی از مهمترین نظریه های مطرح شده در سال های اخیر برای توجیه تغییرات پریود مداری در ستارگان دوتائی نزدیک نظریهاپلیگیت اسـت کـه بـر اسـاسفعالیت مغناطیسی یک یا هر دو همدم در یک سیستم دوتائی بنیان گذاری شده است . در این مقاله به منظور بررسی این نظریه تغییرات پریود مداری سیـستم RS CVn را به روش کالیمریس مورد تحلیل قرار دادم که دو چرخة مجزا با دورة تناوب ۲۱/۱۳ و ۵/۲ سال به دست آمد که اولی ۲۱/۱۳) سال ) به احتمال قوی مربوط بـه چرخـه مغناطیسی کلی همدم ثانویه و دومی ) ۵/۲ سال ) مربوط به طول عمر لکه های منفرد می باشند . یکی از ملزومات این نظریه اپلیگیت تساوی دوره تناوب تعییرات پریـود مداری و دوره تناوب تابندگی بلند مدت می باشد لذا به منظور بررسی شرط اخیر دوره تناوب تغییرات تابندگی بلن د مدت این سـتاره را از روی منحنـی هـای نـوری دسترس پذیر تعیین کردم که این دوره حدود ۲۶/۶ سال به دست آمد . که با احتساب خطا های موجود با دوره ۲۱/۱۳ سال توافق نـسبی وجـود دارد . بنـا بـرایـن موئـد درست بودن مکانیزم اپلیگیت در مورد این سیستم می باشد .