سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری نژاد – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
محمدرضا حنطه زاده – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
سحرالسادات مهشید – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش رسوب دهی الکتروشیمیایی ، چندلایه ای های کبالت -نیکل /مس(۶۰% کبالت و ۴۰% نیکل) از محلول سولفاتی-سیتراتی با تعداد زوج های ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ روی زیر لایه ای مرکب از تک لایه طلا روی شیشه رسوب دهی الکتروشیمیایی شد ند. ضخامت های اسمی لایه های کبالت – نیکل و مس به ترتیب ۱۰nm و ۲nm انتخاب شد . بررسی مرفولوژی سطح پوشش ها با میکروسکوپ الکترونی SEM نشان می دهد که با افزایش تعداد لایه ها ، در ضخ امت های بیشتر از ۱۰ زوج لایه ساختار زیرلایه حذف می شود. تغییرات زبری سطح رویی نسبت به افزایش تعداد زوج لایه ها به وسیله میکروسکوپ نیرواتمی (AFM) با قدرت تفکیک ۲۵۶×۲۵۶ نشان داد که مقدار زبری سطح پوشش ها از ۵ تا ۳۰ زوج به طور متوسط از ۴/۴۴۸nm تا ۱۳/۹۸nm افزایش م ی یابد. نتایج مشاهدات و محاسبات آماری نشان می دهد زبری از مقیاسبندی غیر عادی و رابطه (فرمول در متن اصلی موجود می باشد ) پیروی می کند و نماهای مستقل b ،bloc ،H و a به ترتیب برابر ۰/۵۵ ، ۰/۶۳ و ۰/۰۶ و ۶/۳۲ محاسبه گردید .