سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
یوسف ایمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:
به منظور مطالعه کمی ترکیبات اصلی اسانس گیاه بادرنجبویه در طی مراحل رشد (رویشی، گلدهیف بعد از گلدهی) نمونه برداری از اندام هوایی گیاه در زمان های مورد نظر از مناطق ارسباران و ملکان در سال ۱۳۸۱ انجام گرفت نمونه ها بعد از خشک شدن در شرایط سایه و دمای طبیعی جهت اسانس گیری آماده گردیدند اسانس گیری نمونه ها با روش تقطیر با بخار آب انجام گردید. اسانس ها بعد از توزین با سولفات سدیم بدون آب خشک گردیده و آنالیز کیفی اسانس ها به وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که مقدار کمی اسانس در مرحله گلدهی بیشتر از سایر مراحل فنولوژی گیاه می باشد ترکیبات نرال، ژرانیال، بتا-کاریوفیلن، و کاریو فیلن اکساید ترکیبات اصلی اسانس را تشکیل می دهند تغییرات ترکیبات نمونه ملکان در مراحل رویشی ، گلدهی و بعد از گلدهی برای نرال (۱۲/۲۱، ۸/۸، ۱۰/۹۶) ، ژرانیال (۲۳/۸۴، ۳۴/۱۸، ۲۱/۳۹) ، بتا کاریوفیلن (۱۱/۰۵، ۷/۹۴، ۲۵/۴۹) کاریوفیلن اکساید (۱۱/۵۱، ۱۶/۲۱، ۱۰/۳۳) و نمونه ارسباران برای نرال (۱۴/۶، ۱۰/۵۷، ۱۱/۵۹)، ژرانیال (۲۳/۳۶، ۲۰/۶۴، ۲۲/۶۲) ، بتا – کاریوفیلن (۶/۱۱، ۹/۵۷، ۱۰/۹۳) ، کاریو فیلن اکساید (۱۱/۲۳، ۱۹/۵۴، ۱۰/۹۳) به ترتیب بدست می آید.