سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یلدا داودپور – دانش آموخته کارشناسی نساجی، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه
مهدی نوری – استادیار گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

الیاف پلی استر کشیده شده توسط حلال متشکل از مخلوط تری کلرواستیک اسید و متیلن کلرید تحت کشش و بصورت آزاد عمل شده است و تاثیر غلظت تری کلرواستیک اسید بر خواص مکانیکی الیاف عمل شده مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) تغییر ساختار داخلی الیاف مورد مطالعه قرار گرفته است و تغییر رفتار فیزیکی الیاف عمل شده با استفاده از طیف های تهیه شده بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که پس از عملکرد الیاف با حلال بصورت آزاد ازدیاد طول تا حد پارگی افزایش یافته است در حالی که ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف عمل شده تحت کشش کاهش بسیار کمی داشته است. نتایج طیف سنجی نشاندهنده افزایش ساختار کشیده شده برای الیاف عمل شده تحت کشش و کاهش مقدار ساختار کشیده شده برای الیاف عمل شده بصورت آزاد می باشد.