سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیماء عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
سیدحمید جزایری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

یکی از روشها ی فعال سازی بنتون یتها، تماس آنها با اسیدهای معدن ی قو ی است . ه دف از ای ن پژوهش مطالعه تغ ییر و تحولات ی است که در نت یجه فعال سازی با اسید در ساختار بنتونیتها رخ م یدهد . به ا ی ن منظور مشخصات یک نمونه بنتونیت سدیمی قبل و بعد از تماس اسید سولفوریک با آن، مورد بررس ی قرار گرفت. مطالعه ساختار نمونه ها توسط روش های پراش اشعه ایکس(XRD) و آنال یز عنصر ی (XRF) انجام شد. سطح و یژه رس طب یعی و فعال نیز توسط روش جذب و دفع نیتروژن و با استفاده از رابطهBET اندازه-گیری شد . در نت یجه این مطالعات مشخص شد که پس از تماس با اس ید می زان مونت موریلونی ت که مهمترینترین فاز تشک یل دهنده بنتون یت است ، کاهش یافته و بخش ی از کات یونها ی ب ین لا ی های آن که عمدتاً سد یم است توسط پروتون جانش ین م یشود. نتیجه اندازه گ یری سطح و یژه نی ز نشان م یدهد که سطح ویژه نمونه فعال بالاتر از رس طبیعی اولیه است.